هیچکس نامی نیست 
برای دل خوشی تو 
هیچکس دنیای از حرف
در دل نامی کم 
و یادی تاریک و تار 
پس هیچکس باش ولی با هیچکس نباش خودت هیچکس باش برای هیچکسی هیچکس باش
هیچکس رو برای هیچکسی دوست داشته باش
تا هیچکسی . هیچکس رو دوست داشته باشه 
 

پنج شنبه دوم 8 1387
X